POLECENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dn. 24 marca 2020 r.

dotyczące przedłużenia czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego w terminie do 10 kwietnia 2020 r. : 1) wszelkich placówek wsparcia dziennego; 2) żłobków; 3) klubów dziecięcych; 4) centrów integracji społecznej; 5) klubów integracji społecznej; 6) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior +; 7) środowiskowych domów samopomocy; 8) warsztatów terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe organy prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

POLECENIA podlegają NATYCHMIASTOWEMU WYKONANIU!

 

Pełna treść dokumentu do pobrania w załączniku.

Powrót na początek strony