Praca w GOPS Narewka!

Stanowisko: referent.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAREWCE, UL. BIAŁOWIESKA 5, 17-220 NAREWKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE REFERENTA

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NAREWCE


1.    Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie (o stanowisko ubiegać się mogą również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 1 2018 r., poz. 1260, 1669)).
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralnośc prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe preferowane w zakresie: administracji, prawa lub pracy socjalnej,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
g) dobra znajomość  przepisów prawa w zakresie m.in. ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorzadzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Kodeksu Postępowania Administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do w/w ustaw.
h) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
i) doświadczenie zawodowe: udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej, lub na stanowisku zgodnym lub podobnym do zakresu wykonywanych zadań opisanych w ogłoszeniu.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, dokładność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, organizowanie i planowanie czasu pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista.
b)    znajomosć programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (np. Amazis) i funduszu alimentacyjego (np. Nemezis), programu Płatnik, Exel.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, świadczeń „ Za życiem”, Karty Dużej Rodziny w tym: za pomocą systemów teleinformatycznych.
2)    Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” i stypendiów szkolnych.
3)    Terminowe i zgodne z przepisami załatwianie wniosków.
4)    Prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawach z zakresu w/w świadczeń,
5)    Obsługa systemów informatycznych w zakresie powierzonych obowiązków
6)    Ustalanie i rozliczanie należności z tytułu nienależnie pobranych  świadczeń.
7)    Wystawianie zaświadczeń odnośnie spraw regulowanych przez przepisy stosowanych ustaw.
8)    Przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków o dostępie do informacji publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.
9)    Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  stypendiów szkolnych, świadczeń „Za życiem”.
10)  Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych ,świadczeń „ Za życiem” oraz rozliczanie tych środków, terminowe opracowywanie sprawozdań.
11)  Współdziałanie z kierownikiem GOPS przy opracowaniu planów finansowych na realizację zadań.
12)  Współpraca z komornikiem, Urzędem Pracy, Starostą, Prokuraturą oraz innymi organami i instytucjami w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych – zobowiązań finansowych, dokonywanie kwartalnych rozliczeń pomiędzy wypłaconymi przez GOPS świadczeniami z funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowanymi przez komorników należnościami.
13)  Prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych.
14)  Ustalanie uprawnień do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie oraz zgłaszanie osób uprawnionych i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w systemie PŁATNIK.
15)   Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.
16)   Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt.
17)   Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

4. Warunki pracy:
a)     czas pracy: pełen etat,
b)     praca administracyjno-biurowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce,
c)     obsługa urządzeń biurowych,
d)     praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
e)     bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów,
f)     praca pod presją czasu,
g)     budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Spoleznej w Narewce posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6%.
     
6. Wymagane dokumenty:   
a)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
b)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
c)    wypełniony i włanorecznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie,
d)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego, oraz umyślne przestępstwo skarbowe, (własnoręcznie podpisany), lub ważne zaświadczeniae o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
e)    kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodnośc z oryginałem,
f)    kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie i  staż pracy, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
g)    oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)    oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
i)    oświadczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,
j)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Oświadczam, iż  na podstawie  art.6 ust. 1 lit. a RODO oraz  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych  osobowych ( t.j Dz.U. 2019 poz. 1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1282) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaćw zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce lub przesłać pocztą elektroniczną  na adres gops@ug.narewka.wrotapodlasia.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce ul. Białowieska 5, 17-220 Narewka  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Referent - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce.” w terminie do dnia: 19 kwietnia 2021 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:
1)     Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu: adres: bip.gops.ug.narewka.wrotapodlasia.pl  oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ulicy Białowieskiej 1 w Narewce
2)     Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostana do jego akt osobowych:
3)     Dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną
4)     Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu navboru, będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby spełniajace wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Narewka, dnia 07.04.2021

Powrót na początek strony