Zebranie wiejskie w Plancie

16 września 2020 r. godz. 17:00

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z §8 ust.2 statutu sołectwa Planta

stanowiącego załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVII/272/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28 lutego 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 79, poz. 810 z pózn.zm.)
w sprawie nadania statutów sołectw

 

zwołuję w dniu 16 września 2020 r. (środa) o godz. 17:00
zebranie wiejskie sołectwa Planta,  

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej

 

 z następującym porządkiem zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego obrad.
  2. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu.
  3. Sprawy różne.

 

Narewka, dn. 08.09.2020 r.                              Wójt Gminy - Jarosław Gołubowski

 

Powrót na początek strony