Zebranie wiejskie w Skupowie

22 września 2020 r. o godz. 17:00

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z §8 ust.2 statutu sołectwa Skupowo

stanowiącego załącznik Nr 21 do uchwały Nr XXVII/272/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28 lutego 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 79, poz. 810 z pózn.zm.)
w sprawie nadania statutów sołectw

zwołuję w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00
zebranie wiejskie sołectwa Skupowo,  

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej

 

 z następującym porządkiem zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego obrad.
  2. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu.
  3. Sprawy różne.

 

Narewka, dn. 14.09.2020 r.                                Wójt Gminy - Jarosław Gołubowski

 

 

Powrót na początek strony