Składy Komisji Rady Gminy Narewka

Komisja rewizyjna

Przedmiotem działania są sprawy: kontrolowanie w imieniu i na zlecenie rady podmiotów takich jak: gminne jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze gminy, wójt gminy. W jej skład wchodzą:

1) Łuksza Mirosława

2) Miszczuk Klaudia

3) Moroz Józef

4) Sadowski Stanisław

5) Stepaniuk Sławomir

6) Zdanowski Aleksander

Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Narewka w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narewka.


Komisja rolnictwa i rozwoju gospodarczego

Przedmiotem działania są sprawy: budżet gminy, rolnictwo, gospodarowanie mieniem komunalnym, ochrona przeciwpożarowa, ład, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska i gospodarka odpadami, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka wodno-kanalizacyjna, drogi, rozwój lokalny, budownictwo mieszkaniowe, zieleń gminna i zadrzewienia. W jej skład wchodzą:

1) Charkiewicz Aleksander

2) Ciełuszecki Jan

3) Maksymiuk Irena

4) Romańczuk Anatol

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Narewka w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Narewka.


Komisja społeczna

Przedmiotem działania są sprawy: oświata, kultura, kultura fizyczna, sport i turystka, pomoc społeczna, zatrudnienie i bezrobocie, ochrona zdrowia, profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, polityka prorodzinna, współpraca z organizacjami pozarządowymi. W jej skład wchodzą:

1) Birycka Barbara

2) mgr Bondaruk Wioletta Renata

3) Gieryng Agnieszka Maria

4) Nieścieruk Paweł

5) Szwarc Katarzyna

 Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Narewka w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Narewka.


Komisja skarg, wniosków i petycji

Przedmiotem działania są sprawy: rozpatrywanie skarg na działanie gminnych jednostek organizacyjnych i wójta, rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli. W jej skład wchodzą:

1) mgr Bondaruk Wioletta Renata

2) Maksymiuk Irena

3) Nieścieruk Paweł

4) Sadowski Stanisław

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Narewka w sprawie w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony