Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Narewka zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi z podjętej przez Radę Gminy Narewka Uchwały nr XXV/154/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty.

Aktualny fomularz DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamy komunalnymi do pobrania w załączniku poniżej!

Zgodnie §3 z wyżej wymienionej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2021 r. wynosi 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest OBOWIĄZKOWE.

Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy Narewka oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty i wydaje decyzję. W tej sytuacji stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 78,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Rada Gminy Narewka zwalnia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku kwota zwolnienia wynosi 2,00 zł, czyli stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów, Wójt Gminy Narewka wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Po upływie tego terminu należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy BS Brańsk 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027.


Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości, np. związane z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, itp., mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca.
    
Nieruchomości niezamieszkałe takie jak sklepy, szkoły, firmy itp. muszą podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie i mającym wpis do rejestru działalności regulowanej lub mogą przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyrażając zgodę na przystąpienie w formie pisemnej.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn liczby pojemników/worków oraz stawki za pojemnik/worek o określonej pojemności. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności wynosi:
a) worek o pojemności 120 l – 18,00 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – 6,00 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – 12,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,00 zł,
e) kontener o pojemności 7 m3 – 370,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności wynosi trzykrotność wysokości ww. stawek:
a) worek o pojemności 120 l – 54,00 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – 18,00 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – 36,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 174,00 zł,
e) kontener o pojemności 7 m3 – 1100,00 zł.

Właściciele nieruchomości mieszanych (nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, np. kwatery agroturystyczne) objęci są gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi i zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i z części niezamieszkałej.


Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Narewka zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

W razie wątpliwości lub pytań telefon kontaktowy 85 682 98 92.

Powrót na początek strony