Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Narewka zlokalizowany jest w Narewce, ul. Białowieska 2 (za remizą OSP).

Godziny otwarcia: środa 8:00 – 14:00

Do PSZOK przyjmowane są odpady z gospodarstw domowych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

- szkło opakowaniowe,

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego,

- baterie i akumulatory,

- chemikalia,

- odpady niebezpieczne np. opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin

Do PSZOK nie są przyjmowane:

- zmieszane odpady komunalne,

- papa,

- styropian, wełna mineralna,

- odpady zawierające azbest,

- części samochodowe.

Przed dostarczeniem odpadów prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Narewka tel. 85 682 98 92

Osobom nieupoważnionym wstęp na teren PSZOK wzbroniony!

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 806

Powrót na początek strony