Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalony został przez Radę Gminy Narewka.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty, np.
- zmiana liczby osób zamieszkałych (zamieszkanie nowonarodzonego dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość, wyjazd/przyjazd mieszkańca z innej gminy, kraju itp.),
- zmiany miesięcy odbierania odpadów (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych sezonowo),
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 778

Powrót na początek strony