Niewłaściwa jakość wody w wodociągu Garbary

10.09.2020 r.

Białystok, 2020-09-10

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Garbary zaopatrującego miejscowości w gminie Michałowo: Bagniuki, Biendziuga, Barszczewo, Bondary, Ciwoniuki, Juszkowy Gród, Koleśne, Krągły Lasek, Odnoga - Kuźmy, Planty, Rybaki, Sacharki, Supruny, Suszcza, Tanica Dolna, Tanica Górna, Osiedle Bondary, Garbary, Maciejkowa Góra oraz w gminie Narewka - Słobódka stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- mętności - 3,4±0,8 NTU;

- manganu - 56±10 ug/1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) mętność wody powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1 NTU, natomiast zawartość manganu nie powinna przekraczać 50 u.g/1. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. Rozporządzeniem.

Ponadnormatywne wartości mętności i manganu występujące na poziomach jak wyżej wpływają na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarszają wygląd i smak wody). Nie stwarzają jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Białystok 2020-09-10

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85 73-25-091)

 

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego
Robert Żyliński
ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok


 

HK.4410.318.2020

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 08.09.2020 r. otrzymał wyniki badania próbki wody pobranej dnia 07.09.2020 r. z wodociągu Garbary w stacji uzdatniania wody w ramach kontroli sprawdzającej. Badanie laboratoryjne wody wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku (sprawozdania nr: LPW.9051.479.2020.2339.682 z dnia 08.09.2020 r.; LPW.9051.479.2020.2339.682 z dnia 10.09.2020 r.) wykazały przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie mętności w ilości 3,4±0,8 NTU oraz przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu w ilości 56±10 pg/1.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mętność wody powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1 NTU, natomiast zawartość manganu nie powinna przekraczać 50 pg/1.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia określa dopuszczalną wartość mętności 3,4 NTU oraz dopuszczalną wartość parametryczną dla manganu 56 pg/1.

Ponadto na podstawie § 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w tenninie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3 w Białymstoku ma również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Zastępca Pańswewego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

 

Powrót na początek strony