Oferta pracy w UG Narewka

Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji środków trwałych i rozliczeń podatku od towarów i usług. Termin składania ofert: 22 luty 2021 r. (godz. 14:00).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA

o zamiarze zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

Na podstawie art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Wójt Gminy Narewka ogłasza nabór celem zatrudnienia osoby w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Narewka na stanowisku ds. prowadzenia ewidencji środków trwałych i rozliczeń podatku od towarów i usług.

I. Zakres czynności pracownika zatrudnianego na zastępstwo:

 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz materiałów.
 2. Nadawanie numerów ewidencyjnych środków trwałych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy, przygotowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną.
 3. Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług, tj.:
 • rozliczanie podatku VAT Urzędu m.in. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu do celów sporządzania jednostkowej deklaracji VAT Urzędu, wyliczanie wskaźników Urzędu do celów VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT 7 na podstawie deklaracji cząstkowych,
 • sporządzanie deklaracji cząstkowej Urzędu Gminy,
 • sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • prowadzenie rejestru zakupów dla celów JPK,
 • analiza dochodów do celów rejestru sprzedaży JPK,
 • realizacja zadań z zakresu scentralizowanej obsługi VAT w Gminie - m.in. weryfikacja cząstkowych deklaracji VAT jednostek organizacyjnych Gminy,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie scentralizowanego podatku VAT,
 • prowadzenie rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym,
 • przygotowywanie danych do przelewu podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie poleceń księgowania w zakresie rozliczania podatku VAT,
 • przygotowywanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej.
 • 4. Terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • 5. Ubezpieczanie mienia i majątku gminnego oraz sporządzanie gminnych deklaracji podatkowych.
 • 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

II. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka

     Stanowisko na zastępstwo: stanowisko ds. prowadzenia ewidencji środków trwałych i rozliczeń podatku od towarów i usług.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Kandydat powinien:  

 • być obywatelem polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)),
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne
 • posiadać umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office
 • wykazać się znajomością księgowości i techniki pracy biurowej,
 • wykazać się znajomością przepisów prawa, między innymi:
 • ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy o rachunkowości;
 • ustawy o podatku od towarów i usług;
 • ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • ustawy o samorządzie gminnym;

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie zawodowe: mile widziane w jednostce samorządowej na stanowisku rachunkowości budżetowej lub w pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku ds. ewidencji środków trwałych i rozliczeń podatku VAT,

2) znajomość przepisów i praktyk w zakresie rozliczeń VAT,

3) znajomość edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych w stopniu średniozaawansowanym,

4) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, systematyczność i terminowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,

5) dobra organizacja pracy.

V. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

Osoba pracująca na stanowisku jest odpowiedzialna za:

 1. Powierzone składniki majątkowe.
 2. Zabezpieczenie dokumentów, pieczęci urzędowych, maszyn i urządzeń biurowych.
 3. Zachowanie tajemnicy służbowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 4. Załatwianie spraw zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych.
 6. Przestrzeganie przepisów BHP i P-poż.

VI. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o niekaralności,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

List motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

VII. Informacja o warunkach  pracy na danym stanowisku:

1) praca  w pełnym wymiarze  czasu  pracy,

2) stanowisko pracy znajduje się lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku  administracyjnym Urzędu, wyposażonym w  meble i urządzenia biurowe,

3) budynek administracyjny posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych nie posiada jednak windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami,

4) praca  przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin dziennie,

5) praca wymagająca  poruszania się  na terenie budynku administracyjnego Urzędu, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Narewka oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

VIII.  Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Narewka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo pracownika” do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 14.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Narewka
/-/ Jarosław Gołubowski

 

Powrót na początek strony