Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane!

Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii. Maseczki i rękawiczki wyrzucone w nieodpowiednim miejscu stanowią zarówno zanieczyszczenie środowiska, jak i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa!

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z zakażeniami COVID-19 wiąże się m. in. z koniecznością używania w życiu codziennym środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy m. in. maseczki ust i nosa:
1.    w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w §16 ust.1 pkt 4, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2.    w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a)    na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b)    w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c)    w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d)    na terenie nieruchomości wspólnych.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19, zużyte środki zapobiegawcze, wytworzone w  ww. miejscach, powinny być usuwane do worków lub pojemników na odpady zmieszane.

Powrót na początek strony