Ogłoszenia

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących budynków garażowo-gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji.

Ilustracja do artykułu stray-animal-1032659_640.jpg

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w 2020 roku

Ilustracja do artykułu opiekuńcze usługi 2.jpg

Informacja o wyborze oferty złożonej w ramach otwartego naboru na partnera nr 3 do realizacji projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w Gminie Narewka”, ogłoszonego 13 listopada 2019 r.

Ilustracja do artykułu artterapia 3.jpg

do realizacji projektu "Arteterapia - sposób na lepsze jutro", ogłoszonego 13 listopada 2019 r.

Ilustracja do artykułu mapa scalenie.JPG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bez procedury przetargowej.

Ilustracja do artykułu białe żubry halówka.jpg

Promocja Gminy Narewka poprzez udział MSK Białe Żubry Narewka w XIII Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Firmy Andrewpol

Ilustracja do artykułu usługi opiekuńcze.jpg

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w zakresie typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Ilustracja do artykułu artterapia 2.jpg

Planowanego do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w zakresie typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Ilustracja do artykułu artterapia.jpg

w zakresie działalności na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pt. „Realizacja cyklicznych warsztatów z zakresu arteterapii inspirowanych wybranymi okresami z historii sztuki z wykorzystaniem sztuk plastycznych, performance tanecznych, dźwiękowych i teatralnych”

Ilustracja do artykułu krus zabiegi rehabilitacyjne.jpg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników zaprasza osoby ubezpieczone do skorzystania z rehabilitacji leczniczej.

Ilustracja do artykułu oze mini.jpg

W wyniku wspólnej realizacji przez Powiat Hajnowski i Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V. w Kronach (Republika Federalna Niemiec) od sierpnia 2018 r. w Powiecie Hajnowskim utworzono Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim.

Ilustracja do artykułu herb270x153.png

Na podstawie § 13 ust. 4 uchwały nr V/44/19 Rady Gminy Narewka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Narewka Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy Białe Żubry Narewka.

Powrót na początek strony