Ogłoszenia

Ilustracja do artykułu siec elektroenergetyczna siemianowka.jpg

w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Siemianówce

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji-1.jpg

w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Zabrodach.

Ilustracja do artykułu inwest drogowa mini.png

z dnia 15 stycznia 2021 r. / "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka"

Ilustracja do artykułu Wykaz Nr 22020.jpg

ws. nieruchomości stanowiących własność Gminy Narewka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących budynków garażowo-gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji.

Ilustracja do artykułu stray-animal-1032659_640.jpg

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w 2021 roku.

Ilustracja do artykułu opiekuńcze usługi 2.jpg

Informacja o wyborze oferty złożonej w ramach otwartego naboru na partnera nr 3 do realizacji projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w Gminie Narewka”, ogłoszonego 13 listopada 2019 r.

Ilustracja do artykułu artterapia 3.jpg

do realizacji projektu "Arteterapia - sposób na lepsze jutro", ogłoszonego 13 listopada 2019 r.

Ilustracja do artykułu mapa scalenie.JPG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bez procedury przetargowej.

Ilustracja do artykułu białe żubry halówka.jpg

Promocja Gminy Narewka poprzez udział MSK Białe Żubry Narewka w XIII Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Firmy Andrewpol

Ilustracja do artykułu usługi opiekuńcze.jpg

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w zakresie typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Ilustracja do artykułu artterapia 2.jpg

Planowanego do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w zakresie typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Powrót na początek strony