B.6733.6.2020 - przebudowa budynków do obsługi stadionu w Narewce

Została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących budynków garażowo-gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji.

Narewka, dnia 9 września 2020 r.

 

B.6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 09.09.2020 r., na wniosek Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących budynków garażowo-gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji,

planowanej na działkach ozn. nr geod. 584/1,584/2, 587/1 i 586/2 w obrębie 19 NAREWKA, gm. Narewka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Powrót na początek strony