Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w 2021 roku.

Gmina Narewka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy, o których mowa w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, ze zm.) do wzięcia udziału w zaopiniowaniu Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Narewka na rok 2021.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
-składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Narewka, sekretariat pokój nr 10, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
-składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl;
        

Jednocześnie informuje się, że wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. Niewydanie opinii w w/w terminie uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały w wersji elektronicznej znajduje się w załączniku poniżej.

Powrót na początek strony