Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działalności na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pt. „Realizacja cyklicznych warsztatów z zakresu arteterapii inspirowanych wybranymi okresami z historii sztuki z wykorzystaniem sztuk plastycznych, performance tanecznych, dźwiękowych i teatralnych”

Załącznik do Zarządzenia Nr 71/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Narewka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, ochrony i promocji zdrowia).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Rodzaj zadania

Nazwa zadania

„Realizacja cyklicznych warsztatów z zakresu arteterapii inspirowanych wybranymi okresami z historii sztuki z wykorzystaniem sztuk plastycznych, performance tanecznych, dźwiękowych i teatralnych”.

Cel zadania:

Rozwój i samodzielne wypełnianie funkcji społecznych poprzez rozwijanie kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie rodzin, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” oraz Gminy Narewka, w tym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Narewka.

Beneficjenci:

Rodziny, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe na teranie LGD PB oraz Gminy Narewka, w tym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Narewka.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 368 071,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy i siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład finansowy i rzeczowy.

 1. Zasady przyznawania dotacji
 2. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019., poz. 688, 1570)
 3. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem.
 4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”).
 5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.
 6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 7. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zapisami umowy o realizację zadania publicznego, przy czym Zleceniodawca zastrzega, iż zawarcie wzmiankowanej umowy i wypłata dotacji Zleceniobiorcy będzie możliwa pod warunkiem, że Gmina Narewka  uzyska dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 8. Termin realizacji zadania

Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r.

 1. Warunki realizacji zadania

Realizacja cyklicznych warsztatów z zakresu arteterapii inspirowanych wybranymi okresami z historii sztuki z wykorzystaniem sztuk plastycznych, performance tanecznych, dźwiękowych i teatralnych.

Działania, których realizację należy uwzględnić, przy planowaniu zadania: szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem.

Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: doświadczenie w realizacji podobnych zadań, program zajęć z zakresu arteterapii.

 1. Termin i miejsce składania ofert
 2. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2019 roku do godz.10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Narewce ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Wymagana dokumentacja:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadanie publicznego, w tym:

1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,

2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 2. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Narewka.
 5. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Narewce,

3) na stronie internetowej.

Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne , ocena w skali 0-7 pkt;

4) dotychczasowe doświadczenie, biorąc pod uwagę jakość i przydatność programu zajęć z zakresu arteterapii w stosunku do potrzeb mieszkańców – ocena 0-7 pkt.

 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Narewka w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym

Kwota dotacji w 2018 roku – 0,00 zł

Kwota dotacji w 2019 roku – 0,00 zł

 1. Informacje dodatkowe

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w:

Urzędzie Gminy w Narewce, ul. Białowieska 1.

Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:

Jan Chomczuk, tel. 85 682 98 91, e-mail: jan.chomczuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Wójt Gminy Narewka
Jarosław Gołubowski

Powrót na początek strony