Otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. „Arteterapia-sposób na lepsze jutro”

Planowanego do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w zakresie typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Powrót na początek strony