Wyłożenie do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Narewka Nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 24 czerwca do 15 lipca  2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Narewka, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1, w godzinach od 9:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Narewka w sali konferencyjnej, o godz. 11:00.
Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej BIP Gminy Narewka http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi wynikłe w trakcie dyskusji publicznej, w wersji ustnej, zawarte będą w protokole z dyskusji publicznej.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Narewka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu jest Wójt Gminy Narewka.

    Wójt Gminy Narewka

Załączniki do treści

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 233

Powrót na początek strony