Postanowienie - w sprawie powołania komisji

Komisji pełniącej funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowaniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego "Eliaszuki i inne"

Hajnówka, dnia 25 czerwca 2019r.

GK.6620.11.18.2014

Postanowienie

Na postawie art. 123 § 1, art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j.Dz.U.2018.908), zwanej dalej „ustawą”

Postanawiam

powołać Komisję pełniącą funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowaniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Eliaszuki i inne”, objętych postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego, w skład której wchodzą:

 1. Paweł Trusiewicz – przewodniczący Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 2. Mikołaj Kuncewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 3. Aleksander Charkiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 4. Włodzimierz Rejent – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 5. Michał Charkiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 6. Aleksy Wróblewski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 7. Nina Latkowska  – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 8. Feliksa Borkowska – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 9. Krystyna Trusiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 10. Mirosław Leoniewski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 11. Mikołaj Krętowski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 12. Jarosław Stocki - członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 13. Piotr Stocki – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej;
 14. Marzena Ostapczuk – przedstawiciel Starosty Hajnowskiego;

Do Komisji pełniącej funkcje doradcze należą zadania określone w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:

 1. udział w szacowaniu gruntów – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy),
 2. udział w opracowaniu projektu scalenia – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy),
 3. badanie zastrzeżeń do szacunku gruntów – (art. 12 ust. 3 ustawy),
 4. doradczy głos przy sporządzaniu projektu scalenia gruntów – (art. 22 ust. 2 ustawy),
 5. opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów – (art. 24 ust. 2 ustawy).

Uzasadnienie

Do opracowania szacunku porównawczego gruntów i projektu scalenia został upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Krzysztof Zajkowski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy upoważniony geodeta wykonuje szacunek gruntów i opracowuje projekt scalenia przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze. Komisję powołuje Starosta, a w skład Komisji wchodzą: wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób – rada uczestników scalenia; przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel KOWR będącego uczestnikiem scalenia; przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pismem z dnia 2019-06-05 znak: BIA.WKYR.45.8.2019.DS.3 poinformował Starostę Hajnowskiego, iż przedstawiciel KOWR nie będzie brał udziału w pracach Komisji w postępowaniu scaleniowym gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

   Z up. STAROSTY
Halina Leszczyńska

        NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
         KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
                    Geodeta Powiatowy

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – 14 szt,
 2. Uczestnicy postępowania scaleniowego (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej Powiatu Hajnowskiego:
  • Urząd Gminy Narewka - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Urząd Gminy Narew - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Urząd Gminy Michałowo - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Eliaszuki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Planta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Mikłaszewo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Grodzisk – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Podlewkowie – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi Suszczy Borek,
  • Sołtys wsi Michnówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Lewkowo Stare – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Rybaki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
  • Sołtys wsi Suszcza (2 egz.)– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi Suszcza i Bieńdziuga,
  • Sołtys wsi Planty – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w wsi Odnoga-Kuźmy,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 2. a/a

 

 Sp. M.O.

Powrót na początek strony