ZESPÓŁ SZKÓŁ W NAREWCE

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Aleksandra Wołkowyckiego

PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Tamary Sołoniewicz

Patron Szkoły Podstawowej Aleksander Wołkowycki - postać ta jest mocno związana ze szkołą i środowiskiem, świadczy o tym działalność w szerzeniu i propagowaniu oświaty i kultury w trudnych latach wojennych. Wpajał dzieciom i młodzieży wiarę w siłę i przyszłość nauki, oświaty i kultury.

Patron Gimnazjum Tamara Sołoniewicz – dziennikarska twórczość Tamary Sołoniewicz zawsze wyróżniała się własnym, niepowtarzalnym stylem, określanym często ,,pejzażowo-wiejskim”. Pozostała pod ciągłym wpływem nauczycieli profesjonalistów. Dzięki temu stała się znakomitą reportażystką, dokumentalistką, dziennikarzem i reżyserem, osiągając prawdziwy kunszt dziennikarski. W swoich filmach pokazywała człowieka i jego zwyczajne a przez to piękne życie.

Szkoła posiada:

  • dwie dobrze wyposażone pracownie komputerowe podłączonymi do sieci z stałym dostępem do internetu
  • bibliotekę, pracownie multimedialną
  • dwie sale gimnastyczne z których mogą korzystać również mieszkańcy gminy
  • dwa boiska do gry w piłkę nożna i koszykową na terenie szkoły, oraz możliwość korzystania z boiska Orlik znajdującego się na terenie Narewki
  • plac zabaw
  • trzy świetlice szkolne, świetlica socjoterapeutyczna ,,Przystań”
  • Klub przedszkolaka
  • szkolny radiowęzeł
  • gabinet psychologa i pedagoga
  • gabinet higienistki szkolnej

Szkoła realizuje swoje zadania statutowe poprzez właściwą organizację procesu dydaktycznego, wychowawczego i realizacji zadań opiekuńczych. W realizacji podstawowych funkcji współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, oraz wieloma instytucjami w środowisku lokalnym. Są to: Urząd Gminy w Narewce, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Browsk, Białowieski Park Narodowy, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Bank Spółdzielczy w Brańsku oddział w Narewce, Stowarzyszenie Ziemi Narewkowskiej, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce, Redakcja Gazety nad Narewką, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, BTSK w Białymstoku, Ceramika Budowlana w Lewkowie, Hajnowski Dom Kultury, Opera i Filharmonia Podlaska, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Polski Związek Wędkarski, Telewizja Białystok, Stowarzyszenie Dziedzictwa Podlasia, Stowarzyszenie Sportowe Żubr.

Osiągnięcia i promocja szkoły w Narewce związane są ściśle z aktywnym uczestnictwem młodzieży i dużym zaangażowaniem nauczycieli w akcje, kampanie, konkursy i programy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Szkoła jest przede wszystkim wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Od harmonijnej współpracy miedzy nimi zależy powodzenie wszelkich podejmowanych działań. Na przykładzie własnych doświadczeń możemy zapewnić, że rola rodziców i społeczności lokalnej w funkcjonowaniu szkoły wiejskiej, takiej jak nasza, jest kluczowa. Właśnie, dlatego stworzyliśmy szansę współdecydowania o działaniach szkoły, dbania o jakość jej pracy. W takim środowisku jak nasze, znają się wszyscy i mogą wspólnie działać na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, a przy inspiracji i wsparciu dyrekcji oraz nauczycieli możliwe jest zrealizowanie z dobrym rezultatem najtrudniejszych zadań współczesnej szkoły w procesie kreowania sylwetki absolwenta przygotowując go do życia indywidualnego, uczestnictwa w kulturze, życia w środowisku oraz przygotowanie do życia zawodowego.

Na życie szkoły składają się sukcesy i osiągnięcia zarówno uczniów jak i nauczycieli. W szkole działają koła przedmiotowe: polonistyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, historyczne, matematyczne, przyrodnicze, chemiczne przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych. Ponadto młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach artystycznych, dzięki którym pogłębia wiedzę o sztuce, poznaje nowe techniki i metody plastyczne. Ma możliwość prezentowania swoich prac na szkolnych wystawach, w Gminnym Ośrodku Kultury, Galerii im. Tamary Sołoniewicz. Młodzież zajmuje wysokie miejsca w konkursach tematycznych, plastycznych, fotograficznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Nasi uczniowie od wielu lat odnoszą znaczące sukcesy w konkursach organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty otrzymując tytuły laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

 

Zespół Szkół w Narewce ul. Nowa 4, 17-220 Narewka, tel. 085/ 685-80-87 e-mail: zs.narewka@interia.pl

 

Realizacja: