Rozwój usług senioralnych w gminie Narewka - rekrutacja do projektu

Gmina Narewka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizują projekt pn: „Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka", którego celem jest wzrost samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Narewka, potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu trwa rekrutacja do:
* DZIENNEGO DOMU POMOCY, zapewniającego m.in. usługi opiekuńcze świadczone przez wszystkie dni robocze, po 8 godzin dziennie;
* KLUBU SENIORA oferującego podopiecznym 3-godzinne zajęcia integracyjno-aktywizujące 2 razy w tygodniu.

Więcej istotnych informacji wraz z niezbędnymi formularzami zgłoszeniowymi oraz wzorami oświadczeń i zaświadczeń tutaj: https://www.narewka.pl/pl/pomoc_spoeczna/uslug-senioralnych-w-gminie-narewka/rozwoj-uslug-senioralnych-w-gminie-narewka---rekrutacja-do-projektu.html oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce, przy ul. Białowieskiej 5 (w godzinach pracy placówki).

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa VII. Rozwój lokalny, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 364

Powrót na początek strony