Scalenie Eliaszuki i inne

Rozpoczęły się prace scaleniowe, które dotyczą miejscowościach Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.

Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego Mirosława Romaniuka i Wicestarostę Jadwigę Dąbrowską w dniu 10 sierpnia 2018 r. podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 19 milionów złotych na operację typu „Scalanie gruntów” w gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.
Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”: 2514,9856 ha, w tym pow. gruntów rolnych: 1459,0581 ha oraz pow. gruntów leśnych: 927,9115 ha.

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości 19 234 241,66 zł

W dniu 25 czerwca 2019r. powołano Komisję pełniącą funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowaniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Eliaszuki i inne”, obejmującego obręby Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie, objętych postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego.

W skład tej komisji wchodzą:

 1. Paweł Trusiewicz – przewodniczący Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 2. Mikołaj Kuncewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 3. Aleksander Charkiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 4. Włodzimierz Rejent – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 5. Michał Charkiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 6. Aleksy Wróblewski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 7. Nina Latkowska  – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 8. Feliksa Borkowska – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 9. Krystyna Trusiewicz – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 10. Mirosław Leoniewski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 11. Mikołaj Krętowski – członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 12. Jarosław Stocki - członek Rady uczestników scalenia obiektu ,,Eliaszuki i inne”;
 13. Piotr Stocki – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej;
 14. Marzena Ostapczuk – przedstawiciel Starosty Hajnowskiego;

Do Komisji pełniącej funkcje doradcze należą zadania określone w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:

 1. udział w szacowaniu gruntów – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy),
 2. udział w opracowaniu projektu scalenia – funkcja doradcza (art. 10 ust. 1 ustawy),
 3. badanie zastrzeżeń do szacunku gruntów – (art. 12 ust. 3 ustawy),
 4. doradczy głos przy sporządzaniu projektu scalenia gruntów – (art. 22 ust. 2 ustawy),
 5. opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów – (art. 24 ust. 2 ustawy).

Do opracowania szacunku porównawczego gruntów i projektu scalenia został upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Krzysztof Zajkowski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy upoważniony geodeta wykonuje szacunek gruntów i opracowuje projekt scalenia przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze. Komisję powołuje Starosta, a w skład Komisji wchodzą: wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób – rada uczestników scalenia; przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel KOWR będącego uczestnikiem scalenia; przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 672

Powrót na początek strony