Realizowane projekty

Ilustracja do artykułu oze.webp

o wydłużeniu terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 lipca 2021 r.

Ilustracja do artykułu OZE 2021.jpg

Przyjmowanie WNIOSKÓW nastąpi od dnia 12.04.2021 r. od godz. 7:30 i potrwa do 13.05.2021 do godziny 15:30. Wysokość Grantu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych montażu instalacji OZE. W razie pytań lub wątpliwości kontakt pod numerem: 85 682 98 94.

Ilustracja do artykułu Bioróżnorodność.gif

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0442/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ilustracja do artykułu opiekuńcze usługi 2.jpg

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Narewka poprzez rozwój infrastruktury społecznej pomocnej do opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i zależnymi od pomocy opiekunów.

Ilustracja do artykułu fotowoltaika 3.jpg

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.

Ilustracja do artykułu indywidualne instalacje 1.png

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Narewka wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii.

Ilustracja do artykułu rozwój infra wod-kan 5.jpg

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Narewce i hydroforni w Siemianówce.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony