Zebranie wiejskie

16 czerwca 2021 - Masiewo Stare

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z §8 ust.2 statutu sołectwa Masiewo Stare

stanowiącego załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/272/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28 lutego 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 79, poz. 810 z pózn.zm.)
w sprawie nadania statutów sołectw

 

zwołuję w dniu 16 czerwca 2021 r.(środa) o godz. 16:00
zebranie wiejskie sołectwa Masiewo Stare,  

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej z następującym porządkiem zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego obrad.
  2. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu.
  3. Sprawy różne.

 

                                                             Wójt Gminy Narewka - Jarosław Gołubowski

 dn. 08.06.2021 r.                                  

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony