Projekty i Programy

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

flaga-godlo.jpg

rysunek projekt.png

W wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz budowa zapory zostały zniszczone drogi powiatowe.

rysunekmidntgn.png

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Narewka jest w trakcie realizacji.

tablica-strona.png

Szkoła Podstawowa w Narewce inwestuje w pracownię OZE z prawdziwego zdarzenia!

IMG_1960 (002).jpg

W dniu 4 maja 2023 r. Jarosław Gołubowski – Wójt Gminy Narewka – podpisał umowę przyznającą Gminie Narewka pomoc finansową na realizację operacji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe – odcinek B” o wartości 400.000,00 zł. Dotacja celowa zostanie wykorzystana na pokrycie części wkładu własnego dla ww. inwestycji, która już uprzednio uzyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.437.934,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

podpisanie umowy

Miło nam poinformować,że w dniu 21.04.2023r. doszło do podpisania umowy na realizację inwestycji pn "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Narewka".

rpoz.png

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, w wyznaczonym terminie, do 10.03.2023 r. do godz. 15:00 wpłynął 1 wniosek.

RPOD w gm. Narewka v2 .png

UWAGA: zmiana treści ogłoszenia! Najważniejsze zmiany: wydłużenie terminu przyjmowania wniosków do 10.03.2023 r. Zmiany uwzględniają zalecenia otrzymane od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa UOKiK.

mini zakup pojazdu do przewozu osob.png

Całkowita wartość pojazdu wyniosła 77.900,00 zł przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego wynoszącej 62.000,00 zł.

załącznik tablica lasy'.jpg

I. Droga dojazdowa do wsi Kapitańszczyzna do drogi leśnej nr 72 (długość ok. 585 mb) II. Droga dojazdowa od wsi Kapitańszczyzna do drogi leśnej nr 71 (długość ok. 376 mb) III. Droga dojazdowa od wsi Gruszki do drogi leśnej nr 49 (długość ok. 410 mb) położonych na terenie Gminy Narewka, mających duże znaczenie dla gospodarki leśnej.

modernizacja mini.png

Gmina Narewka informuje, iż wyłoniony został Wykonawca dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce” objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 1. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie istniejącego układu technologicznego. Wyremontowane zostaną także istniejące obiekty, w tym: budynek technologiczny, budynek stopnia mechanicznego, wiata osadu odwodnionego, komora kraty, reaktor SBR, zbiornik retencyjno - uśredniający, budynek wielofunkcyjny. Po modernizacji oczyszczalnia będzie pracować w technologii osadu czynnego w układzie reaktorów sekwencyjnych SBR.

mini modernizacja.png

Modernizacja obejmie drogę gminną Nr 107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe, na której wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m na długości 2 501,5 mb; przebudowane zostaną skrzyżowania z drogą powiatowa i gminną; pobocza oraz rowy przydrożne.

FE_POPC_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_a3_poziom_edit(1)-1.jpg

Gmina Narewka realizuje projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Celem realizacji projektu, wynikającym z dokumentów programowych, jest rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ponadto realizacja projektu grantowego przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2918/1/2021. Całkowita wartość dofinansowania: 100.000,00 PLN.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony