Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp

Zdarzenie

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego ( podstawa prawna:– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2 września 2019r.

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

wrzesień 2019r.

3

Spotkanie wychowawców z rodzicami

wrzesień 2019r.

4

Zebranie Rady Pedagogicznej

listopad 2019r

5

Spotkanie wychowawców z rodzicami

listopad-grudzień 2019r.

6

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i o pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkich przedmiotów – konsultacje

grudzień 2019r.

7

Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 grudnia do  31 grudnia 2019r.

8

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

7 stycznia 2020r.

9

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

8 stycznia 2020r.

10

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania za I semestr

17 stycznia 2020r.

11

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

styczeń 2020r.

12

Rada Pedagogiczna plenarna

styczeń 2020r.

13

Zebrania z rodzicami

luty 2020r.

14

Ferie zimowe (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

20 styczeń-2 luty 2020r.

15

Egzamin ósmoklasisty (podstawa  prawna art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

21.04.2020 – język polski

22.04.2020 – matematyka 23.04.2020 – język obcy

16

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin ósmoklasisty– część językowa)

23.04.2020r. – język obcy

17

Wiosenna przerwa świąteczna (§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9 kwiecień –14 kwietnia 2020r.

18

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2020/2021

kwiecień 2020r.

19

II dzień Świąt Wielkanocnych 20 kwietnia 2020r.

20 kwietnia 2020r.

20

Informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku - konsultacje 15 maja 2020r.

15 maja 2020r.

21

Spotkanie wychowawców z rodzicami

maj 2020r

22

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku. 

16 czerwca 2020r.

23

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12 czerwca 2020r.

12 czerwca 2020r.

24

Rada klasyfikacyjna

czerwiec 2020r

25

Rada plenarna

czerwiec 2020r.

26

Zakończenie roku szkolnego (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

26 czerwca 2020r

27

Ferie letnie podstawa prawna: : § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

28

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia

29

Rada pedagogiczna organizacyjna planowana na sierpień 2020r.

sierpień 2020r.

 

Instagram Gmina Narewka

Kalendarz roku szkolnego

Powrót na początek strony