O szkole...

SZKOŁA PODSTAWOWA
W NAREWCE

           Szkoła realizuje swoje zadania statutowe poprzez właściwą organizację procesu dydaktycznego, wychowawczego i realizacji zadań opiekuńczych. W realizacji podstawowych funkcji współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, oraz wieloma instytucjami w środowisku lokalnym. Są to:

 • Urząd Gminy w Narewce,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Pożarna,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Gminny Ośrodek Kultury,
 • Nadleśnictwo Browsk,
 • Białowieski Park Narodowy,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
 • Bank Spółdzielczy w Brańsku oddział w Narewce,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej,
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce,
 • Redakcja Gazety nad Narewką,
 • Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
 • BTSK w Białymstoku,
 • Ceramika Budowlana w Lewkowie,
 • Hajnowski Dom Kultury,
 • Opera i Filharmonia Podlaska,
 • Teatr Dramatyczny w Białymstoku,
 • Polski Związek Wędkarski,
 • Telewizja Białystok,
 • Stowarzyszenie Dziedzictwa Podlasia,
 • Stowarzyszenie Sportowe Żubr.

          Osiągnięcia i promocja szkoły w Narewce związane są ściśle z aktywnym uczestnictwem młodzieży i dużym zaangażowaniem nauczycieli w akcje, kampanie, konkursy i programy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Szkoła jest przede wszystkim wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Od harmonijnej współpracy miedzy nimi zależy powodzenie wszelkich podejmowanych działań. Na przykładzie własnych doświadczeń możemy zapewnić, że rola rodziców i społeczności lokalnej w funkcjonowaniu szkoły wiejskiej, takiej jak nasza, jest kluczowa. Właśnie, dlatego stworzyliśmy szansę współdecydowania o działaniach szkoły, dbania o jakość jej pracy. W takim środowisku jak nasze, znają się wszyscy i mogą wspólnie działać na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, a przy inspiracji i wsparciu dyrekcji oraz nauczycieli możliwe jest zrealizowanie z dobrym rezultatem najtrudniejszych zadań współczesnej szkoły w procesie kreowania sylwetki absolwenta przygotowując go do życia indywidualnego, uczestnictwa w kulturze, życia w środowisku oraz przygotowanie do życia zawodowego.

          Na życie szkoły składają się sukcesy i osiągnięcia zarówno uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Młodzież osiąga znaczące sukcesy w konkursach tematycznych, plastycznych, fotograficznych oraz sportowych  na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Nasi uczniowie od wielu lat odnoszą znaczące sukcesy w konkursach organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty otrzymując tytuły laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Szkoła posiada:

 • pracownię internetową z dostępem do internetu szerokopasmowego z możliwością korzystania przez nauczycieli, uczniów i rodziców
 • bibliotekę, pracownie multimedialną ze stanowiskami komputerowymi
 • pawilon sportowo-rekreacyjny oraz salę gimnastyczną dla uczniów z klas młodszych
 • boiska wielofunkcyjne: do gry w piłkę siatkową, koszykową, nożną oraz tenisa ziemnego
 • 60-metrową bieżnię czterotorową
 • plac zabaw dla dzieci młodszych
 • świetlice szkolne dla dzieci młodszych i starszych
 • Klub przedszkolaka
 • szkolny radiowęzeł
 • gabinet psychologa i pedagoga
 • gabinet higienistki szkolnej
Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony