Karta Usług B. 1/02 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej

 

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1,  
17-220 Narewka
tel. 85/ 682 98 80,   fax. 85/ 682 98 85

e-mail: 
sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl 

www.narewka.pl

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Stanowisko ds. rozwoju inwestycji, budownictwa - B

nr pokoju: 3

tel. 85/ 682 98 93

Martyna Sokołowska

 KARTA USŁUG NR: B. 1/02

Wydanie decyzji na zajęcie pasa w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej

Podstawa prawna:

 • Ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Gminy Narewka z dnia 29.08.2014r. nr XXXII/277/14
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z trasą przebiegu urządzeń objętych wnioskiem w skali 1:500 lub 1:1000,
 • ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa oraz dowodu opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłatę należy wnieść w terminie do 14 dni od dnia kiedy Decyzja stała się ostateczna.

W przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia wynoszą:

 • poza obszarem zabudowanym - 30,00 zł,
 • w obszarze zabudowanym - 40,00 zł,
 • na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,
 • przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 30% określonej w pkt.1 oraz stawki w wysokości 50% określonych w pkt. 2 i 3.

Opłaty należy dokonać w kasie UG Narewka pok. nr 2 bądź na rachunek:

22 8063 0001 0030 0300 0097 0001

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna w sprawie jest wydawana bezzwłocznie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie Decyzji. Decyzja jest wykonywana natychmiast w przypadku nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności (na podstawie Art. 108 Kpa). Jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniami wszystkich stron podlega ona wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 • Martyna Sokołowska

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony