Karta Usług G. 1/11 - Wypis lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1,  
17-220 Narewka
tel. 85/ 682 98 80, fax. 85/ 682 98 85
e-mail: 
sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl 

www.narewka.pl

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Stanowisko ds. geodezji

nr pokoju: 8

tel. 85/ 682 98 88

Łukasz Zasim

KARTA USŁUG NR: G. 1/11

Wypis lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 8 grudnia 2006 r.Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium
 • Mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • Wypis z rejestru gruntów

Opłaty:

Opłata skarbowa:

51. od wydania wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:

 • a) do 5 stron – 30,00 zł,
 • b) powyżej 5 stron – 50 zł,
od wyrysu:
 • a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
 • b) nie więcej niż – 200,00 zł,

52. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
  i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów
  i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • opłatę skarbową dokonuje się  w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe BS Brańsk 22 80630001 0030 0300 0097 0001 (z dopiskiem opłata skarbowa). Dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • do 14 dni

Tryb odwoławczy:

 • -

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 • Łukasz Zasim

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony