Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

 

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1,  
17-220 Narewka
tel. 85/ 682 98 80, fax. 85/ 682 98 85
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

www.narewka.pl

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

Dyspozytor eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

nr pokoju: 3

tel. 85/ 682 98 93

Beata Rusakow

 

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)
  2. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narewka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/222/18 Rady Gminy Narewka z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018.2875)

Wymagane dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis stanu prawnego w stosunku do zajmowanej nieruchomości,
  • mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się przyłączenie do sieci, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu lub aktualną mapę zasadniczą. 

Opłaty:

  • Nie podlega opłacie skarbowej
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • 1 miesiąc

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

  • Beata Rusakow

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony