Komunikat dot. projektu instalacje fotowoltaiczne - lista rankingowa wniosków

Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.00.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.

Narewka, dnia 09 lipca 2021 r.

OS.041.7.2019        

Dotyczy:         Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.00.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.    

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę wniosków odrzuconych (wykluczonych z udziału w projekcie) oraz listę rezerwową (uzupełniającą), na której znalazły się gospodarstwa, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych.

Załączone listy zostały utworzone zgodnie z wytycznymi regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Narewka”, tj. z uwzględnieniem:

  1. kryterium formalnego – wszystkie warunki muszą być spełnione,
  2. punktacji kryterium merytorycznego,
  3. kolejności wpływu wniosków,
  4. kryteriów różnicujących/rozstrzygających na podstawie których Gmina Narewka zakwalifikowała się do udziału w Projekcie,
  5. wysokości dofinansowania zgodnie z umową UDA-RPPD.05.01.00-20-0863/20-00.

Na podstawie § 7 ust. 9 regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu, Gmina Narewka nie dokonała przesunięć wniosków między listą zakwalifikowanych, a listą uzupełniającą występując jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji Zarządzającej (IZ) o akceptację w zakresie zmian w projekcie w zakresie ilości i rodzaju instalacji. IZ w dniu 08.07.2021 r. zaakceptowała zmiany stwierdzając, że zmiany nie skutkują negatywną oceną merytoryczną projektu.

Gmina Narewka poinformuje na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej Wnioskodawców znajdujących się na liście zakwalifikowanych o możliwości zawarcia Umowy Powierzenia Grantu, wskazując jednocześnie ewentualne niezbędne dane i dokumenty, które powinny zostać przedstawione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy.

Na tym etapie weryfikowany będzie brak zaległości Grantobiorców z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Narewka. W przypadku stwierdzenia zaległości zostaną one wskazane do uregulowania w wyznaczonym terminie. Nieuregulowanie zaległości we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem wniosku i brakiem możliwości podpisania umowy, i przyznaniem grantu osobie z listy rezerwowej, zgodnie z jej kolejnością, pod warunkiem dostępności środków na udzielenie Grantu.

Termin na zawarcie Umowy Powierzenia Grantu wynosi 30 dni od daty wysłania informacji o możliwości podpisania Umowy, lecz może on zostać wydłużony przez Grantodawcę do 45 dni.

UWAGA! W przypadku pojawienia się oszczędności wynikających z realnie poniesionych kosztów instalacji w stosunku do wydatków zakładanych, granty zostaną przyznane kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer ewidencyjny wniosku (wnioskodawcy).

Pliki do pobrania

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony