Konsultacjie społeczne projektu gospodarki odpadami województwa podlaskiego

Wójt Gminy Narewka informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 733/7255/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. ponownie skierował do konsultacji społecznych projekt „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023–2028” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko” ww. dokumentu.

Treść projektu dostępna jest również na stronach internetowych BIP Województwa Podlaskiego pod adresem: https://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/urzad_mar/dokumenty/dokumenty_srodowisko/konsultacje_spoleczne1/gospodarka_odpadami.html.

Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w terminie do dnia 19 grudnia br. na formularzu konsultacji, którego wzór zamieszczono poniżej, w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (email: kancelaria@podlaskie.eu).

Informujemy jednocześnie, że uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Narewka, który przekaże je do Zarząd Województwa Podlaskiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 310

Powrót na początek strony