Straż Graniczna informuje

Aktualności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Warto wiedzieć, że przebywając w nadgranicznej gminie Narewka mamy dużą szansę na spotkanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Garść odpowiedzi na pytania: co to jest Straż Graniczna i jakimi uprawnieniami dysponuje? co to jest strefa nadgraniczna i czy wolno łowić ryby w wodach granicznych ? – poniżej.

Co to jest Straż Graniczna?

Co to jest granica?

Czy istnieje pas ziemi niczyjej? Jak jest oznakowany przebieg granicy polsko-białoruskiej?

Skąd mam wiedzieć, że zbliżam się do granicy państwa?

Gdzie można legalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską?

Co grozi za nieumyślne przekroczenie granicy?

Czego nie wolno robić w pobliżu granicy?

Co to jest „strefa nadgraniczna”?

Jak rozpoznać czy jesteśmy już w strefie nadgranicznej?

Jakie uprawnienia ma Straż Graniczna?

W jaki sposób funkcjonariusze SG mogą zatrzymywać pojazdy?

Co to jest „pas drogi granicznej”?

Jak jest oznakowany pas drogi granicznej?

Na których odcinkach pasa drogi granicznej w obszarze gminy Narewka nie można przebywać?

Jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do zakazu?

Restrykcje związane z zakazem wejścia na pas drogi granicznej wynikające z rozporządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 6/2014 z dn. 10 listopada 2014r. są mi znane, ale jakie są zasady dotyczące uprawiania turystyki, sportu, pływania po wodach granicznych czy połowu ryb?

Czym jeszcze zajmuje się Straż Graniczna w gminie Narewka?

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy Wam pomocą.


Co to jest Straż Graniczna?

Jest to umundurowana formacja, do której głównych zadań należy ochrona granicy państwowej oraz kontrola ruchu granicznego w wyznaczonych do tego miejscach (przejściach granicznych), a także realizowanie polityki migracyjnej państwa.

Co to jest granica?
Jest to powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od pełnego morza. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi

Czy istnieje pas ziemi niczyjej? Jak jest oznakowany przebieg granicy polsko-białoruskiej?

Pasa ziemi niczyjej nie ma. Natomiast sama granica oznaczona jest małym kamiennym słupkiem (zwanym monolitem), usytuowanym pomiędzy znakami granicznymi: polskim i białoruskim. Znaki (zwane popularnie „słupami”) są ustawione wzdłuż granicy w odległości pozwalającej zobaczyć sąsiednie znaki , czyli zwykle co kilkaset metrów.

Przebiegu granicy nie należy utożsamiać z płotem i zasiekami oraz drogą wzdłuż niej prowadzącą.

Na terenie gminy Narewka granica przebiega przez masyw Puszczy Białowieskiej (w tym także przez teren Białowieskiego Parku Narodowego) przez tereny równinne, podmokłe, bagienne i wzdłuż cieków rzecznych. Należy więc zwracać szczególną uwagę czy nieświadomie nie przekroczyliśmy linii granicy.

Skąd mam wiedzieć, że zbliżam się do granicy państwa?

W miejscach ogólnodostępnych ustawione są tablice informujące o bliskości granicy. Zwykle znajdują się one w odległości kilkunastu metrów od linii granicznej. Tablice takie można spotkać min. w rejonie starego cmentarza ewangelickiego za miejscowością Masiewo Stare, przy końcu kolejki wąskotorowej, a także przy rzece Narew.Gdzie można legalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską?

Przekroczenie granicy państwa dozwolone jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, czyli w przejściach granicznych. Najbliższe Narewki czynne przejścia graniczne znajdują się w Bobrownikach i Białowieży.

Co grozi za nieumyślne przekroczenie granicy?

Przekroczenie granicy państwa w miejscach niedozwolonych (poza przejściem granicznym) jest naruszeniem prawa zagrożone sankcją kary grzywny - art. 49a. §1, §2 kodeksu wykroczeń – do 500 PLN.

Czego nie wolno robić w pobliżu granicy?

Nie wolno:

 • niszczyć, uszkadzać, usuwać znaków i urządzeń granicznych,
 • bezpośrednio komunikować się przez granicę państwową oraz przerzucać i przejmować przez linię graniczną jakiekolwiek przedmioty,
 • wchodzić na pas drogi granicznej na odcinkach gdzie obowiązuje zakaz.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować naganą, karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2 (art. 277 kodeksu karnego i art.54 kodeksu wykroczeń).

Co to jest „strefa nadgraniczna”?

Z definicji - „strefa nadgraniczna” obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim - do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.

Całe terytorium gminy Narewka znajduje się w strefie nadgranicznej.

Jak rozpoznać czy jesteśmy już w strefie nadgranicznej?

Zasięg strefy nadgranicznej oznaczony jest tablicą z napisem „STREFA NADGRANICZNA”. Tablice takie są ustawione przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Jadąc do Narewki możemy je spotkać w miejscowościach: Podborowiska, Suszcza i Kordo

Jakie uprawnienia ma Straż Graniczna?

W strefie nadgranicznej Straż Graniczna w ramach realizacji swoich ustawowych zadań może legitymować osoby oraz wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Funkcjonariusze Straży Granicznej są również uprawnieni do kontroli stanu technicznego pojazdu oraz wyposażenia.

W jaki sposób funkcjonariusze SG mogą zatrzymywać pojazdy?

Umundurowany funkcjonariusz SG może podać sygnał „STOP” do zatrzymania pojazdu: tarczką, czerwonym światłem latarki lub w inny jednoznaczny sposób np.: ręką, głosem lub sygnałem świetlno – błyskowym pojazdu. Co ważne, osoby mogą być także zatrzymane i legitymowane przez funkcjonariuszy nieumundurowanych, którzy okażą legitymacje służbową.

Co to jest „pas drogi granicznej”?

Jest to obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Przebywanie na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej może być zabronione.

Jak jest oznakowany pas drogi granicznej?

Na odcinkach, na których obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej, w miejscach widocznych, w odległości kilkunastu metrów od granicy państwowej ustawione są tablice informacyjne.

Na których odcinkach pasa drogi granicznej w obszarze gminy Narewka nie można przebywać?

Na podstawie art. 9 ust.2 Ustawy z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wojewoda Podlaski Rozporządzeniem Nr 6/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej (Dz. Urz. Woj. Podl. rok 2014 poz. 3718) wprowadził zakaz przebywania na następujących odcinkach pasa drogi granicznej położonych w:

 • Gminie Narewka : od znaku granicznego nr 384 do znaku granicznego nr 400 oraz
  od znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 416.
 • Gminie Michałowo: od znaku granicznego nr 422 do znaku granicznego nr 444.

 

 
ZNAJDUJĄ SIĘ PAŃSTWO W REJONIE OBJĘTYM POWYŻSZYM ZAKAZEM
Złamanie „ZAKAZU WEJŚCIA NA PAS DROGI GRANICZNEJ” grozi grzywną do 500zł.
 
On the basis of Art. 9 section 2 of the Act on the protection of the state border of October 12, 1990  (Journal of Laws of 2009, No. 12, item. 67, with later amendments) at the request of the Commander of the Podlaski Border Guard Regional Unit, the Podlaski Voivode by the Ordinance No. 6/2014 of November 10, 2014, amending the ordinance on the introduction of a ban on staying on certain sections of the border strip (Podlaskie Voivodeship Journal of Laws,2014, item. 3718) introduced a ban on staying on the following sections of the border strip located in:

 • Narewka District: from the boundary marker No. 384 to the boundary marker No. 400 and
  from the boundary marker No. 414 to the boundary marker No. 416.

 

 1. Michałowo District: from the boundary marker No. 422 to the boundary marker No. 444.
 
YOU ARE ON THE TERRITORY COVERED BY THE ABOVE BAN
Violation of the ban „DO NOT ENTER THE BORDER STRIP” is punishable by a fine up to 500 PLN.
 

На основании ст. 9 п. 2 Закона от 12 октября 1990г. о защите государственной границы (Зак. Вест. от 2009г. № 12, п. 67, с посл. изм.) по заявлению Коменданта Подляского отряда пограничной стражи введён запрет на пребывание на следующих участках пограничной полосы:

 • В Гмине Наревка:    от пограничного знака № 384 до пограничного знака № 400 и
  от пограничного знака № 414 до пограничного знака № 416.

 

 1. В Гмине Михалово: от пограничного знака № 422 до пограничного знака № 444

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЙОНЕ, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ ЗАПРЕТ
Нарушение "ЗАПРЕТА ВХОДА НА ПОГРАНИЧНУЮ ПОЛОСУ" наказывается штрафом до 500зл.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes vom 12. 10. 1990 über den Schutz der Staatsgrenze (Gesetzblatt 2009, Nr 12, Pos. 67 mit späteren Änderungen) und auf Antrag des Kommandanten der Grenzschutzabteilung Podlaski hat der Woiwode von Podlaskie mit der Verordnung Nr 6/2014 vom 10. 11. 2014, die die Verordnung über die Einführung des Aufenthaltsverbots auf einigen Abschnitten des Grenzstreifens (Gesetzblatt der Woiwodschaft Podlaskie 2014, Pos. 3718) geändert hatte, ein Aufenthaltsverbot auf folgenden Abschnitten des Grenzstreifens verhängt:

 1. in der Gemeinde Narewka:     vom Grenzzeichen Nr 384 bis zum Grenzzeichen Nr 400 sowie
  vom Grenzzeichen Nr 414 bis zum Grenzzeichen Nr 416.
 1. in der Gemeinde Michałowo: vom Grenzzeichen Nr 422 bis zum Grenzzeichen Nr 444.
 
SIE BEFINDEN SICH IM GELTUNGSBEREICH DES OBIGEN VERBOTS
Verstöße gegen das VERBOT DES BETRETENS DES GRENZSTREIFENS werden mit Geldstrafe bis 500 PLN belegt.

 

Zobacz: mapa

Jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do zakazu?

Niezastosowanie się do zakazu wejścia na pas drogi granicznej jest wykroczeniem z art. 54 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny do 500 zł.

Restrykcje związane z zakazem wejścia na pas drogi granicznej wynikające z rozporządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 6/2014 z dn. 10 listopada 2014r. są mi znane, ale jakie są zasady dotyczące uprawiania turystyki, sportu, pływania po wodach granicznych czy połowu ryb?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MSWiA z 21 kwietnia 2008r. uprawianie turystyki, sportu oraz amatorski połów ryb na wodach granicznych może odbywać się tylko w miejscach dozwolonych, przez całą dobę (z wykorzystaniem sprzętu pływającego tylko w porze dziennej) do linii granicy państwowej.

Obozy lub biwaki poza miejscami do tego przeznaczonymi mogą być organizowane tylko po uprzednim powiadomieniu właściwego komendanta placówki Straży Granicznej. W rejonie gminy Narewka właściwym jest Komendant Placówki SG w Narewce -
ppłk SG Mariusz Zajkowski.
Komendant przyjmuje w dni robocze w godzinach 8-15.

Czym jeszcze zajmuje się Straż Graniczna w gminie Narewka?

Funkcjonariusze oprócz obowiązków związanych z ochroną granicy państwowej czynnie włączają się w życie społeczne i kulturalne:

 • cyklicznie organizują akcje oddawania krwi,
 • wspólnie z Policją zabezpieczają imprezy kulturalne,
 • organizują spotkania z uczniami oraz zorganizowanymi grupami turystycznymi, w trakcie których przedstawiają pracę funkcjonariuszy oraz sprzęt jakim posługują się w codziennej pracy,
 • wspólnie z Nadleśnictwem organizują atrakcje na Dzień Dziecka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy Wam pomocą.

Kontakt całodobowy z
Placówką Straży Granicznej
w Narewce
ul. Nowa 12a
17-220 Narewka
tel. 85/ 685 92 20

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 2364

Straż Graniczna informuje

Powrót na początek strony