Programy i Projekty

Lista stron

 • tablica-strona.png

  Utworzenie Ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Narewce.

  Szkoła Podstawowa w Narewce inwestuje w pracownię OZE z prawdziwego zdarzenia!

 • IMG_1960 (002).jpg

  „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe – odcinek B”

  W dniu 4 maja 2023 r. Jarosław Gołubowski – Wójt Gminy Narewka – podpisał umowę przyznającą Gminie Narewka pomoc finansową na realizację operacji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe – odcinek B” o wartości 400.000,00 zł. Dotacja celowa zostanie wykorzystana na pokrycie części wkładu własnego dla ww. inwestycji, która już uprzednio uzyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.437.934,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

 • podpisanie umowy

  Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Narewka

  Miło nam poinformować,że w dniu 21.04.2023r. doszło do podpisania umowy na realizację inwestycji pn "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Narewka".

 • rpoz.png

  Lista wniosków złożonych w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

  W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, w wyznaczonym terminie, do 10.03.2023 r. do godz. 15:00 wpłynął 1 wniosek.

 • RPOD w gm. Narewka v2 .png

  Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Gminie Narewka

  UWAGA: zmiana treści ogłoszenia! Najważniejsze zmiany: wydłużenie terminu przyjmowania wniosków do 10.03.2023 r. Zmiany uwzględniają zalecenia otrzymane od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa UOKiK.

 • mini zakup pojazdu do przewozu osob.png

  Zakup pojazdu do przewozu osób

  Całkowita wartość pojazdu wyniosła 77.900,00 zł przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego wynoszącej 62.000,00 zł.

 • załącznik tablica lasy'.jpg

  Remont nawierzchni fragmentów dróg żwirowych:

  I. Droga dojazdowa do wsi Kapitańszczyzna do drogi leśnej nr 72 (długość ok. 585 mb) II. Droga dojazdowa od wsi Kapitańszczyzna do drogi leśnej nr 71 (długość ok. 376 mb) III. Droga dojazdowa od wsi Gruszki do drogi leśnej nr 49 (długość ok. 410 mb) położonych na terenie Gminy Narewka, mających duże znaczenie dla gospodarki leśnej.

 • modernizacja mini.png

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce

  Gmina Narewka informuje, iż wyłoniony został Wykonawca dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce” objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 1. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie istniejącego układu technologicznego. Wyremontowane zostaną także istniejące obiekty, w tym: budynek technologiczny, budynek stopnia mechanicznego, wiata osadu odwodnionego, komora kraty, reaktor SBR, zbiornik retencyjno - uśredniający, budynek wielofunkcyjny. Po modernizacji oczyszczalnia będzie pracować w technologii osadu czynnego w układzie reaktorów sekwencyjnych SBR.

 • eusługi mini.png

  Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

  Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego„ realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • mini modernizacja.png

  Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Narewka

  Modernizacja obejmie drogę gminną Nr 107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe, na której wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m na długości 2 501,5 mb; przebudowane zostaną skrzyżowania z drogą powiatowa i gminną; pobocza oraz rowy przydrożne.

Powrót na początek strony