20 maja 2019 Gmina Narewka podpisała z Województwem Podlaskim porozumienie o współpracy w zakresie projektu pn. "Liderzy Kooperacji", który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie wdrożenia modelu kooperacji, który ma doprowadzi do podjęcia wspólnych działań poprzez instytucje pomocy i integracji społecznej w [rocesie zwalczania ubóstwa. W praktyce będzie to, między innymi, budowanie systemu wsparcia członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji, wzrost jakości pomocy rodzinom, organizacja sieci wsparcia oraz działań środowiskowych.
Obie strony zobowiazały się, w tymże porozumieniu, do zapewnienia swojego wkładu w realizację projektu, bez pociągania za sobą żadnych wzajemnych zobowiazań finansowych, ponieważ porozumenie to jest umowa partnerską. Projekt będzie trwał do września 2020.

Charakterystyka projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, na terenie pięciu województw makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Model kooperacji będzie wdrażany  w gminach wiejskich, ale obejmować będzie instytucje z 2 poziomów samorządów (gmina, powiat). Będzie zawierał opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.
Projekt realizowany będzie w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.
I Kamień Milowy – opracowanie modelu          12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 do 31.03.2019
II Kamień Milowy – testowanie modelu            18 miesięcy, tj. od 01.04.2019 do 30.09.2020
III Kamień Milowy – podsumowanie testów       3 miesiące, tj. od 01.10.2020 do 31.12.2020
IV Kamień Milowy – działania edukacyjne         3 miesiące, tj. od 01.01.2021 do 31.03.2021
Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie: 12.893.583,46 PLN.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 793

Powrót na początek strony