Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Narewka wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii.

 

Gmina Narewka jest realizatorem projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt zakładał montaż instalacji solarnych na 44 obiektach, oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na 49 obiektach.

Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17

W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostały instalacje solarne i fotowoltaiczne dla użytkowników prywatnych różniących się między sobą mocą i wydajnością. Typy instalacji dobrane zostały ze względu na ilość mieszkańców / użytkowników oraz zużycia prądu w nieruchomości na których mają być zainstalowane systemy.

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Narewka wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Narewka w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców.

2. Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach zlokalizowanych w gminie Narewka.

3. Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Gminy Narewka.

4. Poprawa efektywności energetycznej.

5. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.

6. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

7. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Projekt ukierunkowany jest na redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze spalania paliw płynnych gazowych i kopalnych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Narewka. Działanie ma na celu zastąpienie energii pochodzącej z paliwowych nośników energii pierwotnej na energię odnawialną. Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zamiany źródła energii pokrywającego w potrzeby wskazanych budynków mieszkalnych. Każdy z mieszkańców gminy przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zainstalowanie w swoim domu kolektorów słonecznych, bądź paneli fotowoltaicznych.

Realizacja projektu wpłynie m. in.: na poprawę jakości życia mieszkańców gminy (spadek emisji CO2), poprawę bezpieczeństwa energetycznego (dywersyfikacja źródeł energii, eliminacja dotychczasowych, niskoefektywnych urządzeń wytwarzania energii), rozwój nowoczesnego społeczeństwa wykorzystującego najnowsze technologie, poprawę wizerunku gminy promującej nowoczesne rozwiązania technologiczne, mające zastosowanie w gospodarce (produkcja energii cieplnej dzięki energii słonecznej), propagowanie idei wykorzystywania energii odnawialnej w służbie ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu: 1.690.818,00 PLN. Kwota dofinansowania: 1.082.970,00 PLN.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 431

Powrót na początek strony