Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania statutowe z zakresu objętego ww. konkursem.

Wójt Gminy Narewka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Narewka w 2023 roku w zakresach:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, ochrony i promocji zdrowia,

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- kultury fizycznej i turystyki,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 marca 2023 r. do godziny 12:00.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (do pobrania w plikach poniżej):

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 485

Powrót na początek strony