Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci ASYSTENTA RODZINY.

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem” .

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
•    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
•    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
•    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
•    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
•    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
•    motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
•    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
•    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
•    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
•    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
•    monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
•    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
•    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
•    koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

1. wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną;
2. występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie
3. przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 595

Powrót na początek strony