Rodziny Wspierające

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności.

            W oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

            Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

            Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

            Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

            Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

            Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:
            -  problemy z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp.,
            - brak stałego źródła utrzymania,
            - występowanie problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
            - odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi,
            - nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
            - skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu,
            - występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.

            Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce.

 Akty prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z póź.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, po. 1608)

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 111

Powrót na początek strony