Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Świadczenia z pomocy społecznej uregulowane zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i są to zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy,

 • specjalny zasiłek celowy,

 • zasiłek oraz pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • pomoc na usamodzielnienie,

 • pomoc na kontynuowanie nauki,

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

 • świadczenie dla cudzoziemców na naukę języka polskiego.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

PRACA SOCJALNA

Podstawa prawna – art. 45 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, bez względu na posiadany przez osobę/rodzinę dochód.

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności o samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Wysokość składki ubezpieczenie zdrowotne określają przepisy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Podstawa prawna – art. 17 ust. 9, art. 42 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (własnym

i współmałżonka) lub rodzeństwem. Warunkiem przyznania tej formy pomocy jest dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się, który nie może przekraczać 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innych tytułów, a także nie może pobierać emerytury albo renty. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zaświadczeniu lekarskim.

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe określają przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Postawa prawna – art. 17 pkt. 1 ust. 11, art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r. poz. 1508)

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogę takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania określa Uchwała Nr XXVI/171/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2004 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598).

 

SPRAWIENIE POGRZEBU

Podstawa prawna – art. 44 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r. poz. 1508)

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę z wyznaniem zmarłego.

 

SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE

Podstawa prawna – art.48 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest do tego pozbawiona.

 • Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych

 • Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku

 • Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 445

Powrót na początek strony