Formy Pomocy

Do podstawowych rodzajów świadczeń oferowanych przez pomoc społeczną zaliczamy:

1. Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc dla rodzin zastępczych,

- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

2.   Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,

- bilet kredytowany,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenia społeczne,

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

- sprawienie pogrzebu,

- poradnictwo specjalistyczne,

- interwencja kryzysowa,

- schronienie,

- posiłek,

- niezbędne ubranie,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione,

- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

- pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

- szkolenia,

- poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 200

Powrót na początek strony