Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z póżn. zm.)

Uprawnienia

Zgodnie z wyżej wymieniona ustawą dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Osiągany Dochód

Dodatek przysługuje osobom/ rodzinom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% uzyskanej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
  3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące)
  4. Ostatni rachunek za energię elektryczną
  5. Ponadto właściciele domków jednorodzinnych powinni dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Hajnówce – Wydziału Infrastruktury i Budownictwa.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /.pdf/

Deklaracja o wysokości dochodów /.pdf/

Uchwała Nr XII/110/04 Rady Gminy Narewka z dnia 26.02.2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. /.pdf/

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 248

Powrót na początek strony