DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Gminna komisja jest powoływana na podstawie art.4 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art.4 ust.4 w/w ustawy).

Do ustawowych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

  • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz lub podawanie napojów alkoholowych ( na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, art.18 ust.8 w/w ustawy).
Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 576

Powrót na początek strony