ZADANIA PROGRAMU

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

 • informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się lecznictwem odwykowym
 • wspieranie grup samopomocowych typu klubów abstynenckich AA
 • współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 • podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa dot. problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem innych substancji psychoaktywnych

2. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • finansowanie działalności punktu konsultacyjnego
 • organizowanie pomocy dla ofiar przemocy domowej
 • zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
 • finansowanie stanowiska psychologa
 • utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, oraz dofinansowanie działalności świetlic samorządowych
 • utworzenie zespołu interdyscyplinarnego

3. Kontynuacja działań w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym poprzez:

 • prowadzenie z osobami nadużywającymi alkoholu rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
 • kierowanie do sądu wniosków o skierowanie do poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych
 • kierowanie osób zgłoszonych do podjęcia leczenia odwykowego na badania lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania leczniczego
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z w/w postępowaniem sądowym
 • podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem alkoholowym

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem substancji psychoaktywnych
 • organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, oraz przeciwdziałania przemocy w szkole
 • wspieranie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narewce w rozwijaniu zadań profilaktycznych, a w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania alkoholu i narkotyków oraz realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego
 • propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez rozrywkowo – sportowych dla dzieci i młodzieży (rajdy rowerowe, biegi uliczne, wycieczki krajoznawcze itp.)
 • organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych Narewka, w których będą realizowane zajęcia profilaktyczne

5. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w zakresie:

 • wspomagania działalności jednostek służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez dofinansowanie różnych for spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Narewka.

6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a także ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych w zakresie:

 • współpracy z miejscowym posterunkiem policji
 • współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce
 • współpracy z Punktem konsultacyjnym świadczącym usługi dla osób i rodzin z problemem alkoholowym
 • dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami
 • organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
 • organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w środowisku gminnym
 • współpraca ze szkołą i innymi instytucjami i organizacjami przy organizowaniu imprez szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 245

Powrót na początek strony