Możliwość wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z realizacją Zadania badawczego pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Paostwowe” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego ogłasza możliwośd wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów.
Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:
1. Położenie łąk w miejscach występowania żubrów (minimalna wielkośd łąki –0,5 ha).
2. Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeo).
3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległośd –500 m).
4. Prawo do dysponowania łąkami (własnośd lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).
Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza i złożenie (wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Białowieskiego Parku Narodowego, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża – w dni powszednie w godzinach pracy BPN lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem na kopercie „Dzierżawa łąk”).
Do podania powinny być załączone (wyłącznie oryginał):
aktualna kopia mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów obejmujący działki przeznaczone do dzierżawy (nie starsze jak z 2018 roku).
Termin składania podano: do 22 marca 2019 r. Kwestionariusze złożone bądź przesłane po terminie (liczy się data dostarczenia) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w załączniku na dole strony.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 429

Powrót na początek strony