Obowiązek sprawozdawczy osób prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2020-roku,1,18.html

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Jednocześnie Urząd Statystyczny w Rzeszowie przypomina, iż w odniesieniu do zapisów w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej od 2009 r. urzędy miast/gmin są zobowiązane do rejestracji w Ewidencji Obiektów Turystycznych (EOT) obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi dla turystów wraz z podstawowymi danymi o tych obiektach.

EOT jest obecnie podstawowym źródłem informacji o liczbie gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych w Polsce. Służy ponadto do tworzenia operatu losowania i aktualizacji kartotek turystycznych obiektów noclegowych (badania KT-1, KT-2). Bardzo istotna jest więc stała aktualizacja zapisów w ewidencji.

Kontakt:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35-959 Rzeszów

sekretariatUSRZE@stat.gov.pl

W związku z powyższym Urząd Gminy Narewka zwraca się do podmiotów świadczących usługi w obiektach innych niż hotelarskie na terenie Gminy Narewka (m.in. właścicieli kwater agroturystycznych) z prośbą o:

1) dokonywanie na bieżąco wpisów nowych obiektów do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzonej przez Wójta Gminy Narewka,

2) stałą aktualizację zapisów w związku z zaistniałymi zmianami, np.

- zmiana działalności z sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,

- zmiana liczby miejsc noclegowych,

- zmiana numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

3) aktualizację numerów budynków, zmianę lub dopisanie nazw ulic

4) staranność w dokonywaniu zapisów w składanych wnioskach o dokonanie wpisu do przedmiotowej ewidencji.

Niezbędne formularze oraz instrukcja zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Narewka (miejsca noclegowe/kwatery agroturystyczne) dostępne tutaj: http://www.narewka.pl/pl/turystyka/agroturystyka/

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 467

Powrót na początek strony