Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Zarząd Województwa Podlaskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków w ramach działania 5.1. „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” dla projektów polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców (z wyłączeniem budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza). W związku z tym, Zarząd Gminy Narewka zorganizuje kampanie informacyjną dla mieszkańców gminy, aby rozeznać zapotrzebowanie na tego typu instalacje.

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 naborem wniosków w ramach działania 5.1. „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” dla projektów polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców (z wyłączeniem budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza), Gmina Narewka rozpoczyna wstępny sondaż wśród potencjalnych uczestników projektu zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ankiet.

Założenia projektu:

 1. Dofinansowanie  projektu ze  środków RPOWP 2014-2020 pozwoli na pokrycie maksymalnie 85 % wartości instalacji brutto. W przypadku uznania podatku VAT za koszt niekwalifikowalny dofinansowanie będzie liczone od kosztów instalacji netto.
 2. Kosztem kwalifikowalnym będzie wyłącznie:
  1. Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).
  2. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).
  3. Zakup urządzeń oraz oprogramowanie służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
  4. Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 3. Maksymalne koszty kwalifikowane:
  1. Instalacja fotowoltaiczna:
 1. o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.
 2. o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.
  1. Instalacja kolektorów słonecznych:
 1. dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł.
 2. dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł.
 • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł
 1. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji przez Urząd Gminy Narewka.
 2. W budynku mieszkalnym, na którym będą instalowane panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne nie może być prowadzona działalność rolnicza ani działalność gospodarcza w tym działalność agroturystyczna.
 3. Energia elektryczna/energia cieplna wytworzona w mikroinstalacach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Uzupełnione i podpisane ankiety przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 31.12.2019 r.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 185

Powrót na początek strony