Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Hajnówka, gmin wiejskich: Hajnówka, Czyże, Narew, Narewka w terminie do 29.02.2020r. poprzez udział m.in. w coachingu indywidualnym, stażach zawodowych, pośrednictwie pracy. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie w okresie do 29.02.2020r. przez min. 4UP kwalifikacji zawodowych niezbędnych do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy.

Projekt „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska” realizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach w partnerstwie z Katarzyną Malec i Krzysztofa Luty prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d.

Cel projektu:

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Hajnówka, gmin wiejskich: Hajnówka, Czyże, Narew, Narewka w terminie do 29.02.2020r. poprzez udział m.in. w coachingu indywidualnym, stażach zawodowych, pośrednictwie pracy. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie w okresie do 29.02.2020r. przez min. 4UP kwalifikacji zawodowych niezbędnych do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy.

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 (17K,13M);

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 3 (2K,1M);

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu: 6 (4K,2M).

Oferta projektu:

Zadanie nr 1 – Indywidualna ścieżka reintegracji

Zadanie nr 2 – Kompetencje społeczne

Zadanie nr 3 – Szkolenia zawodowe

Zadanie nr 4 – Staże zawodowe

Zadanie nr 5 – Pośrednictwo pracy i aktywna rekrutacja

Okres realizacji: 01.03.2019r. – 29.02.2020r.

Miejsce realizacji: gmina miejska Hajnówka oraz gminy wiejskie: Hajnówka, Czyże, Narew, Narewka.

Wartość projektu: 499 407,35 zł, dofinansowanie: 474 436,98 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: Grupą docelową projektu jest 30 osób (17K/13M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD Puszcza Białowieska (tj. gmina miejska Hajnówka i gminy wiejskie: Hajnówka, Czyże, Narew, Narewka).

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Oświadczenie uczestnika rodo

Wypełnione dokumenty można składać:

– w siedzibie Cognitio ul. Dąbrowskiego 20B w Białymstoku
– w siedzibie Stowarzyszenia “Nasza Suwalszczyzna” ul. Kościuszki 71 w Suwałkach
– lub skany dokumentów przesłać poprzez email: akuczynska@cognitio.edu.pl
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  507 448 435

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Więcej na stronie WWW https://cognitio.edu.pl/program-aktywizacji-zawodowej-na-obszarze-lgd-puszcza-bialowieska/

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 600

Powrót na początek strony