Instalacje fotowoltaiczne

Najważniejszym założeniem projektu jest działanie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Projekt ukierunkowany jest na redukcję zużycia energii elektrycznej pochodzącej ze spalania paliw płynnych gazowych i kopalnych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Narewka. Działanie ma na celu zastąpienie energii pochodzącej z paliwowych nośników energii pierwotnej na energię odnawialną.

Gmina Narewka jest w trakcie realizacji projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych przy 3 obiektach należących do Gminy Narewka tj. Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, oczyszczalni ścieków w Narewce oraz oczyszczalni ścieków w Lewkowie Starym. 

Najważniejszym założeniem projektu jest działanie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Projekt ukierunkowany jest na redukcję zużycia energii elektrycznej pochodzącej ze spalania paliw płynnych gazowych i kopalnych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Narewka. Działanie ma na celu zastąpienie energii pochodzącej z paliwowych nośników energii pierwotnej na energię odnawialną.

Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zamiany źródła energii pokrywającego potrzeby wskazanych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Narewka. W wyniku realizacji projektu, przedmiotowy projekt zakłada roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 62,486 ton równoważnika CO2. Planuje się, iż w wyniku realizacji inwestycji, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 76,953 MWe.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 533

Powrót na początek strony