Nagrody za najpiękniejsze posesje, kwatery i zagrody w Gminie Narewka rozdane...

31 sierpnia w Urzędzie Gminy Narewka podczas trwających obrad XX Sesji Rady Gminy miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu na „NAJESTETYCZNIEJ URZĄDZONĄ POSESJĘ, ZAGRODĘ i POSESJĘ KWATERY AGROTURYSTYCZNEJ”.

Relacja video pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=7lzDPbC2h6Q&feature=youtu.be

Po oględzinach wszystkich zgłoszonych do konkursu miejsc, które odbyły się 15 lipca b.r., komisja konkursowa zadecydowała o nagrodzeniu następujących osób:

  • KATEGORIA „POSESJA”

I miejsce – Barbara Bielawska, Janowo

I miejsce – Alina i Bogusław Stulgis, Narewka

II miejsce – Zofia Chomko, Siemianówka

III miejsce – Karolina Drozd, Skupowo

Wyróżnienia:

- Irena Birycka, Siemianówka

- Katarzyna Marcinowicz, Eliaszuki

- Danuta i Krzysztof Szumarscy, Narewka

- Martyna Stulgis, Narewka

  • KATEGORIA „POSESJA AGROTURYSTYCZNA”

III miejsce – Walentyna Germaniuk, Skupowo

Wyróżnienie - Eugeniusz Wołkowycki, Zabłotczyzna

  • KATEGORIA „ZAGRODA”

Wyróżnienie:  Julita i Anatol Matysiuk - Siemianówka

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach niniejszego konkursu. Mamy również nadzieję, że w kolejnych latach włączać się do niego będą także inni mieszkańcy Gminy Narewka, którzy zechcą pochwalić się pomysłami oraz pięknymi aranżacjami swoich podwórek.

Nawiązując do tematu utrzymania czystości oraz porządku, a także w związku z nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym przypominamy, iż w odniesieniu do art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem i grozi za nie kara grzywny (art. 10 ust. 2 u.c.p.g).

Za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w tym m.in. najemców!

Warto również pamiętać, iż obowiązek sprzątania chodnika położonego bezpośrednio przy nieruchomości dotyczy również sytuacji, gdy nieruchomość jest niezabudowana!

W  Uchwale  Nr IV/21/15 Rady Gminy Narewka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka znalazły się natomiast następujące zapisy (rozdz. 1, § 3):

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

- uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (…) oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

- uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego;

- pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;

- zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego;

Nadzór gminy

Właściciele muszą pamiętać, że gmina ma prawo sprawdzić czy obowiązki porządkowe, które na nich ciążą, są wykonywane w sposób prawidłowy. Organem uprawnionym do kontroli jest wójt lub w niektórych gminach funkcjonujące tam straże gminne. Nieuprzątnięty chodnik może się skończyć mandatem.

... a tymczasem powspominajmy kończące się lato i obejrzyjmy zdjęcia wykonane podczas oględzin konkursowych podwórek :)

 

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 202

Powrót na początek strony