Raport o stanie Gminy Narewka za 2022 rok

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.): Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
    i budżetu obywatelskiego.
  2. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Termin najbliższej sesji planowany jest na dzień 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 10,00.

  1. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  2. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  3. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:


1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1150

Powrót na początek strony